ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και Οικογένειας», που εδρεύει στην Αθήνα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1: Σύσταση- Επωνυμία- Έδρα

1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας και Οικογένειας» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ.», με έδρα την Αθήνα.

2. Η απόδοση του ονόματος του Σωματείου στην Αγγλική είναι «Greek educational institute for analytical group and family psychotherapy» και στη Γαλλική «Intitut Educatif Hellenique de Psychotherapie Psychanalytique de Groupe et de la Famille».

Το Σωματείο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την έρευνα, υπό την ψυχαναλυτική σκοπιά, ψυχικών φαινομένων που σχετίζονται με το άτομο, το ζευγάρι, την οικογένεια, την ομάδα, την κοινωνία, καθώς και με θεσμούς, οργανισμούς, ιδρύματα, επιχειρήσεις.

Πρόκειται για ένα Διεπιστημονικό Σωματείο που εφαρμόζει εκπαιδευτικά και θεραπευτικά ψυχοδυναμικές θεραπείες ομάδας, οικογένειας και ζεύγους. Το Σωματείο εμφορείται από την ψυχαναλυτική σκέψη, θεωρία και πρακτική των S. Freud, M. Klein, D. Winnicott, W. Bion, D. Anzieu, R. Kaës και διαδόχων τους, ενώ διατηρεί στενή επαφή με σύγχρονες τάσεις της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας, οικογένειας και ζεύγους. Το Σωματείο συνεργάζεται με επιστήμονες διαφορετικών πεδίων του επιστητού που ενδιαφέρονται για την ψυχαναλυτική σκέψη και θεωρία καθώς και με συναφείς Οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, προκειμένου να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

Το Σωματείο έχει το δικαίωμα να ανοίξει παραρτήματα στην Επικράτεια και στο εξωτερικό.

 

Άρθρο 2: Σκοπός

Α. Σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η ενημέρωση, πρόληψη και ψυχοθεραπεία καθώς και η επιστημονική ανάπτυξη, έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας, οικογένειας και ζεύγους.
 2. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η εκτέλεση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αφορούν την ψυχική υγεία.
 3. Η έρευνα, δράση και εκπαίδευση στον τομέα των ομάδων στο χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης καθώς και σε άλλους οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς.
 4. Η ενεργή συμμετοχή στην προώθηση της βιβλιογραφίας μέσα από συγγραφή ή/και μεταφράσεις αντίστοιχων βιβλίων που θα θεωρηθούν ότι προάγουν το έργο της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας, οικογένειας και ζεύγους, ή εξυπηρετούν εκπαιδευτικούς σκοπούς στον τομέα της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας, οικογένειας και ζεύγους.
 5. Η συνεργασία με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού (Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα ή ινστιτούτα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιστημονικές ή επαγγελματικές οργανώσεις ή ενώσεις), για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αντικειμένων στα οποία δραστηριοποιείται το Σωματείο.
 6. Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συζητήσεων σχετικών με την ψυχαναλυτική θεωρία και πρακτική.
 7. Η έρευνα και η μελέτη κοινωνικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, ιστορικών, πολιτικών και λοιπών θεμάτων.
 8. H ένταξη στο πρόγραμμα και στις δράσεις του και άλλων συναφών μορφών θεραπείας, όπως η δραματοθεραπεία και το ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα.

Β. Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και ειδικότερα προς την επίτευξη των σκοπών του δύναται να προβαίνει:

 1. Στη συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία και συναφείς εταιρείες και ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.
 2. Στη συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, δήμους και κάθε άλλο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 3. Στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 4. α) Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  β) Στην οργάνωση Ομάδων Εργασίας.
  γ) Στη διοργάνωση Επιστημονικών Συναντήσεων και Συνεδρίων.
  δ) Στην έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου, Πρακτικών Συνεδρίων, Περιοδικού, βιβλίων και άλλων συναφών με τις δραστηριότητές του εντύπων καθώς και στην παραγωγή αντίστοιχου οπτικοακουστικού υλικού.
  ε) Στην οργάνωση Σεμιναρίων κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συναφή θέματα.
  στ) Στην άμεση υποστήριξη επιστημονικών πρωτοβουλιών έρευνας και εφαρμογής σχετικά με την  ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας, οικογένειας και ζεύγους.
  ζ) Στη συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες, σωματεία και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 1. Στη χρησιμοποίηση επ’ αμοιβή (κατ’ ανάθεση) εξωτερικών συμβούλων, με αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των δυνατοτήτων των μελών του.
 2. Στην πρόσληψη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.
 3. Στη λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων και εκδόσεων με αντικείμενο την ενημέρωση και διάδοση επιστημονικών πληροφοριών και δραστηριοτήτων.
 4. Στην προώθηση κάθε άλλης δραστηριότητας, που εξυπηρετεί τους σκοπούς του και που κρίνεται απαραίτητη από τη Γενική Συνέλευση των μελών του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 3: Διάκριση Μελών

Τα μέλη του Σωματείου είναι Τακτικά, Πρόσεδρα, Επίτιμα και Αρωγά.

1. Τακτικά Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν:

1.Ι.      Ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες της υγείας με πανεπιστημιακό δίπλωμα, επιστήμονες κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών ή άλλοι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, εκπαιδευτικοί, πτυχιούχοι φιλοσοφίας ή καλλιτεχνικών σχολών οι οποίοι θα πρέπει σωρευτικά να

1.ΙΙ.    έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Ομάδας, οικογένειας και ζεύγους,

1.ΙΙΙ.   έχουν υποβληθεί σε ψυχανάλυση ή ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία (ή ομαδική θεραπεία) και

1.ΙV.    διαθέτουν κλινική εμπειρία στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Ομάδας.

2. Πρόσεδρα Μέλη της Εταιρείας μπορούν να γίνουν:

2.Ι.      Ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες της υγείας με πανεπιστημιακό δίπλωμα, επιστήμονες κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών ή άλλοι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, εκπαιδευτικοί, πτυχιούχοι φιλοσοφίας ή καλλιτεχνικών σχολών οι οποίοι

2.ΙΙ.    δεν καλύπτουν προς το παρόν πλήρως μία ή δύο από τις ως άνω II, III και IV προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν Τακτικά μέλη.

3. Επίτιμα μέλη: Ο τίτλος του Επίτιμου μέλους είναι τιμητικός και ισόβιος. Επίτιμα μέλη μπορεί να γίνουν Τακτικά μέλη (εφόσον τα ίδια συναινούν) μετά από μακρόχρονη και σημαντική επιστημονική  προσφορά στο Σωματείο, ή εξέχοντες επιστήμονες της ημεδαπής ή του εξωτερικού που έχουν διακριθεί διεθνώς στα πεδία της ψυχανάλυσης και της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας ομάδας, οικογένειας και ζεύγους. Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται συνδρομών προς το Σωματείο και δεν συμμετέχουν στα Όργανα Διοίκησης.

4. Αρωγά μέλη:

Τα Αρωγά μέλη αφορούν πρόσωπα που ενδιαφέρονται εν γένει για την ψυχανάλυση και ειδικότερα για την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας, οικογένειας και ζεύγους, υποστηρίζουν και προωθούν το έργο του Σωματείου.

Μονάχα τα Τακτικά και τα Πρόσεδρα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου.

 

Άρθρο 4: Εγγραφή μέλους

1. Τα υποψήφια νέα Τακτικά Μέλη αξιολογούνται μετά από αίτηση τους στο ΔΣ.

i/ Για τα υποψήφια μέλη που δεν έχουν εκπαιδευτεί στο σωματείο, η αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από 2 (δύο) Τακτικά Μέλη που τη συνυπογράφουν. Ακολουθεί συνέντευξη με 2 (δύο) μέλη της ΕΕ που συντάσσουν σχετική εισήγηση. Η απόφαση λαμβάνεται από διευρυμένο Σώμα που περιλαμβάνει την ΕΕ και το σύνολο των υπολοίπων Τακτικών Μελών του Σωματείου.

ii/ Για τα υποψήφια μέλη που δεν έχουν εκπαιδευτεί στο σωματείο, αλλά είναι ήδη μέλη αντίστοιχων Εταιρειών ή Σωματείων Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας, οικογένειας και ζεύγους της αλλοδαπής θα πρέπει να πιστοποιείται ότι καλύπτουν το κριτήριο III του Άρθρου 3 προκειμένου για Τακτικά Μέλη και η αίτηση να υποστηρίζεται από 2 (δύο) Τακτικά Μέλη που τη συνυπογράφουν. Ακολουθεί συνέντευξη με 1 (ένα) μέλος της ΕΕ που εισηγείται στην ΕΕ του Σωματείου, η οποία αποφασίζει.

iii/  Για τα υποψήφια Τακτικά Μέλη που είναι ήδη Πρόσεδρα απαιτείται να έχουν παρέλθει 3 (τρία) χρόνια από τότε που απέκτησαν την ιδιότητα του Πρόσεδρου Μέλους και να υποβάλουν εργασία η οποία να γίνει δεκτή από την Εκπαιδευτική Επιτροπή (ΕΕ). Η απόφαση λαμβάνεται από διευρυμένο Σώμα που περιλαμβάνει την ΕΕ και το σύνολο των υπολοίπων Τακτικών Μελών του Σωματείου.

2. Τα υποψήφια Πρόσεδρα Μέλη αξιολογούνται μετά από αίτηση τους στο ΔΣ.

i/  Για τα υποψήφια Πρόσεδρα Μέλη που δεν έχουν εκπαιδευτεί στο σωματείο, η αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από 2 (δύο) Τακτικά Μέλη που τη συνυπογράφουν. Ακολουθεί συνέντευξη με 2 (δύο) μέλη της ΕΕ που εισηγούνται στην ΕΕ του Σωματείου, η οποία αποφασίζει.

ii/  Για τα υποψήφια Πρόσεδρα Μέλη που έχουν εκπαιδευτεί στο σωματείο, απαιτείται εκπόνηση εργασίας η οποία να έχει γίνει δεκτή από την ΕΕ του Σωματείου. Και στην περίπτωση αυτή αποφασίζει η ΕΕ.

3. Τα Επίτιμα Μέλη ορίζονται με απόφαση της ΓΣ του Σωματείου μετά από εισήγηση του ΔΣ.

4. Τα Αρωγά μέλη ορίζονται με απόφαση της ΓΣ του Σωματείου μετά από εισήγηση του ΔΣ.

 

Άρθρο 5: Συνδρομές

Το κόστος εγγραφής στο Σωματείο, η ετήσια συνδρομή των Τακτικών, των Πρόσεδρων και των Εκπαιδευομένων Μελών, καθώς και οι έκτακτες εισφορές ορίζονται με απόφαση του ΔΣ που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις μελών

 1. Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται να συμμετάσχει σε Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένο.
 2. Δικαίωμα ψήφου, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μόνο τα τακτικά και πρόσεδρα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου, και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4ο του παρόντος.
 3. Τα τακτικά και πρόσεδρα μέλη υποχρεούνται, πέραν της έγκαιρης καταβολής ετήσιας συνδρομής, και:
 • Να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις,
 • Να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου,
 • Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και με τις νόμιμες αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ.

 

Άρθρο 7: Παραίτηση μέλους

Στην περίπτωση που ένα μέλος επιθυμεί να παραιτηθεί από το σωματείο, θα πρέπει να υποβάλει σχετική γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα παραιτούμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου, και ευθύνονται κανονικά για τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν κατά το χρονικό διάστημα που ήταν μέλη.

 

Άρθρο 8: Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Η ιδιότητα του Μέλους χάνεται: (α) λόγω θανάτου, (β) μετά από παραίτηση, (γ) λόγω διαγραφής.

Η διαγραφή μέλους γίνεται:

α/ Σε περίπτωση που αυτό δεν καταβάλλει την συνδρομή του χωρίς ειδικό λόγο για τρία συνεχόμενα χρόνια ή/και

β/ εξαιτίας σημαντικού παραπτώματος, ανάρμοστης συμπεριφοράς, ή πράξεων που θεωρούνται πως θίγουν την αξιοπρέπεια του Σωματείου και είναι αντίθετες προς την ιδιότητα ενός επιστήμονα που ασκεί την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας, οικογένειας και ζεύγους όπως περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Η πρόταση διαγραφής, ανάλογα αιτιολογημένη, γίνεται με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας από το ΔΣ και φέρεται στη ΓΣ.

Κάθε παράβαση από υπαίτια πράξη ή παράλειψη των οριζόμενων από το Νόμο, το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις της ΓΣ, του ΔΣ ή άλλου Οργάνου του Σωματείου, από μέλος του ή της Διοίκησής του, συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Η επιβολή κυρώσεων, εκτός της διαγραφής, αποφασίζεται μετά από  σχετική εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας από το ΔΣ με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του.

 

Άρθρο 9: Δεοντολογία

Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιγράφεται λεπτομερώς στον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου. Οι δεοντολογικές αρχές πρέπει να τηρούνται από όλα τα μέλη.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

Άρθρο 10: Πόροι του σωματείου

 1. Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικούς και Έκτακτους και διατίθενται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 2. Τακτικοί οικονομικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών.
 3. Έκτακτοι οικονομικοί πόροι είναι:
  α) Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ.
  β) Τα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, έσοδα διαφόρων δραστηριοτήτων ή άλλων πηγών νομίμως παρεχόμενα προς το Ταμείο του Σωματείου.
  γ) Οι κρατικές, ιδιωτικές,  δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις.
  δ) Τα εισοδήματα από τις εκδηλώσεις του Σωματείου και τα σεμινάρια.
 1. Τα χρήματα του Σωματείου κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος ανοίγεται στο όνομα και για λογαριασμό του και κινείται από τους νόμιμους εκπροσώπους του.

 

Άρθρο 11: Οικονομική Διαχείριση

Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η Έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους και αποστέλλονται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση για τη ΓΣ.

Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου και υπογεγραμμένο από τον Ταμία. Η ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου και τον Ταμία.

Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου και τον Ταμία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 12: Όργανα διοίκησης και ελέγχου

Όργανα του σωματείου είναι η ΓΣ, το ΔΣ, η Εκπαιδευτική Επιτροπή και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 13: Γενική  Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, απαρτίζεται από το σύνολο των Τακτικών και Πρόσεδρων Μελών, τα οποία είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, εκφράζοντας τη θέληση των μελών. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του σωματείου.
 2. Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει κάτι τέτοιο το ΔΣ ή το ζητήσει το 1/3 των μελών με έγγραφη αίτηση, η οποία απευθύνεται στο ΔΣ και στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση. Οι έκτακτες ΓΣ θα πρέπει να συγκαλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή προς το ΔΣ της ως άνω αίτησης.
 3. Η ΓΣ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για ορισμένα θέματα τα οποία είναι κρίσιμα για το σωματείο, όπως π.χ. μεταβολή του σκοπού του, τροποποίηση του καταστατικού του, διάλυσή του, κλπ. Είναι επίσης αποκλειστικά αρμόδια να εκλέγει τα μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να ελέγχει τα όργανα αυτά, καθώς και να παύει τα μέλη τους, εφ’ όσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο λόγο.
 4. Η σύγκλισή της ΓΣ γίνεται με ατομική πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα, εκτός και αν υπάρχει οποιαδήποτε ανωμαλία οπότε συγκαλείται το συντομότερο δυνατόν.
 5. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται ξανά εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση επαναληπτικής ΓΣ, η πρόσκληση προς τα μέλη του σωματείου τοιχοκολλάται στα γραφεία του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή της, και δεν απαιτείται η αποστολή ιδιαιτέρων προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική ΓΣ συνεδριάζει έγκυρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.
 6. Η με οποιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση των μελών στην ΓΣ ρητώς απαγορεύεται από το παρόν καταστατικό.
 7. Κάθε ΓΣ εκλέγει, κατά την έναρξή της, το προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΓΣ.
 8. Όλες οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 9. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων της τροποποίησης του καταστατικού, της αλλαγής του σκοπού ή της διάλυσης του σωματείου, της παύσης μελών του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή άλλου οργάνου του σωματείου, και της διαγραφής μέλους του σωματείου, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών του σωματείου.
 10. Στα θέματα ημερησίας διατάξεως της ετήσιας τακτικής ΓΣ περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός του ΓΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 11. Η ΓΣ είναι αρμόδια να εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διοίκησης.

 

Άρθρο 14: Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη του σωματείου. Τρία (3) από τα μέλη του ΔΣ μπορεί να είναι Πρόσεδρα, ενώ όλα τα άλλα είναι Τακτικά μέλη.
 2. Η θητεία του ΔΣ, ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται τετραετής (4), με αφετηρία την Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκλέγεται. Δικαίωμα επανεκλογής στη θέση του Προέδρου ή του Ταμία έχει το ίδιο πρόσωπο για 1 (μία) μόνο φορά υπό τον όρο ότι οι 2 (δύο) θητείες αυτές δεν θα είναι συνεχόμενες.
 3. Το ΔΣ εκλέγεται ως εξής:
  Οι υποψηφιότητες καταγράφονται με αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε μέλος του σωματείου με δικαίωμα εκλέγειν επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία, κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να θέσει μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης. Εκλέγονται τα μέλη που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων υποψηφίων.
 4. Συγκρότηση σε σώμα: Αμέσως μετά την εκλογή του, το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να εκλεγεί μόνο τακτικό μέλος.

 

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται κατά νόμον ή κατά το καταστατικό στην αρμοδιότητα της ΓΣ.
 2. Ενδεικτικά, το ΔΣ διοικεί το σωματείο, διαχειρίζεται τα συμφέροντά του, επιλέγει, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους, μεριμνά για την εφαρμογή του καταστατικού από τα μέλη του σωματείου, συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό αυτού στο τέλος κάθε χρήσεως, τους οποίους υποβάλλει στην ΓΣ προς έγκριση, και εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ. Για θέματα για τα οποία απαιτείται απόφαση ή έγκριση ή εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης ή της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, αυτά φέρονται στα αντίστοιχα αρμόδια Όργανα για τα περαιτέρω.
 3. Το ΔΣ συνεδριάζει μία (1) φορά τον μήνα. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη του. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 4. Το ΔΣ δύναται, με απόφασή του, να θεωρήσει ότι σε περίπτωση που μέλος του απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, τεκμαίρεται η παραίτησή του από το όργανο, και να προχωρήσει σε αντικατάστασή του κατά τα ανωτέρω.

 

Άρθρο 16:

Η άσκηση καθηκόντων της διοίκησης από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή άλλου συλλογικού οργάνου, απαγορεύεται μετά την λήξη της θητείας του στο σχετικό όργανο, και κάθε ενέργεια που επιχειρείται θεωρείται άκυρη.

 

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, φορολογικής και άλλης αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.

Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ, στις οποίες και προεδρεύει.

Συγκαλεί με απόφαση του ΔΣ τις τακτικές και έκτακτες ΓΣ.

Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή των εσωτερικών κανονισμών του σωματείου και την τήρηση των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ, λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων του σωματείου, ακόμα και χωρίς απόφαση του ΔΣ εφόσον από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντα αυτού.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ προεδρεύει στην ΓΣ, ώσπου να εκλεγεί ο Πρόεδρός της.

Υποχρεούται να εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ, φροντίζει και εποπτεύει για την καλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων και πρωτοστατεί στις εκδηλώσεις του σωματείου.

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γραμματέα υπογράφουν τα πρακτικά του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος υπογράφει και κάθε άλλο έγγραφο, είτε αυτό αφορά στην διοικητική είτε στην οικονομική διαχείριση του σωματείου.

Ο Πρόεδρος μαζί με τον Ταμία, υπογράφοντας από κοινού, ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου, σε οποιαδήποτε τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού. Σε περίπτωση κωλύματος του ταμία, μαζί με τον Πρόεδρο υπογράφει ο Γραμματέας για την διενέργεια των ως άνω πράξεων.

 

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σε όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το ΔΣ ή την ΓΣ.

Όταν και ο Αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του ΔΣ, που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ.

 

Άρθρο 19: Αρμοδιότητες Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί τα αρχεία του και τις σφραγίδες, παραλαμβάνει τα έγγραφα ή χειρόγραφα που στέλνονται στο Σωματείο, κρατάει πρωτόκολλο για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, όπως και βιβλίο πρακτικών του ΔΣ που συντάσσει ο ίδιος και αναγιγνώσκει στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ προκειμένου να επικυρωθούν τα πρακτικά από το ΔΣ.

Τον Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του σωματείου.

 

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες Ταμία Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία, δηλαδή το βιβλίο εσόδων-εξόδων, απογραφής και ισολογισμού, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα διπλότυπα των δαπανών, φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών των μελών και ενημερώνει το ΔΣ για τυχόν οφειλές και καθυστερήσεις, καταρτίζει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Σωματείου. Ο ίδιος, κάθε τέσσερις μήνες, υποβάλλει στο ΔΣ συνοπτική έκθεση της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου και παρέχει κάθε στοιχείο οικονομικό που θα ζητηθεί από μέλη του ΔΣ. Το ΔΣ ορίζει το ποσό που ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει στην τράπεζα. Όταν ο Ταμίας απουσιάζει, αναπληρώνεται από ένα μέλος του ΔΣ εκτός από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

 

Άρθρο 21: Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την ΓΣ και η θητεία της είναι τετραετής. Σε αυτή μπορούν να μετέχουν όλα τα τακτικά και πρόσεδρα μέλη του σωματείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, τα οποία δεν μπορούν να είναι μέλη του ΔΣ.
 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον μέλη της. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται εκείνος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από το όργανο, και σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων.
 3. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Εξελεγκτική Επιτροπή και αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει τις εκθέσεις της εγγράφως στην ΓΣ.
 4. Οι αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που διαφωνεί, μπορεί να διατυπώσει εγγράφως την διαφωνία του αυτή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 22:  Αναπλήρωση Μελών Οργάνων του Σωματείου

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης από το αντίστοιχο συλλογικό Όργανο ενός μέλους του ΔΣ, καλείται προς αναπλήρωση ο κατά σειρά επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες.

 

Άρθρο 23: Η Εκπαιδευτική Επιτροπή

Το ΔΣ του Σωματείου εκλέγει την Εκπαιδευτική Επιτροπή (ΕΕ), η οποία είναι πενταμελής (5), απαρτίζεται μόνο από Τακτικά Μέλη και η θητεία της είναι πενταετής (5). Η ΕΕ εκλέγει τον Πρόεδρό της. Οι αποφάσεις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής καθώς και όλου του Εκπαιδευτικού Κανονισμού του Σωματείου υποβάλλονται και επικυρώνονται από το Δ.Σ. .

 

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή αυτή μπορεί να συνεργάζεται και με άλλα μέλη αντίστοιχων Εταιρειών ή Σωματείων Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Ομάδας, οικογένειας και ζεύγους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 24: Τροποποίηση Καταστατικού

Οι προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού υποβάλλονται από το ΔΣ ή από το 1/5 των μελών με δικαίωμα ψήφου στην ΓΣ. Για να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου χρειάζεται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών της ΓΣ και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

Άρθρο 25: Κανονισμοί

Θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου γίνονται αντικείμενο εισήγησης στη ΓΣ για ψήφιση και ισχύουν από την επομένη της γνωστοποίησής τους στα μέλη. Ο Εσωτερικός Κανονισμός όσο και ο Εκπαιδευτικός Κανονισμός οφείλουν να ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα.

 

Άρθρο 26: Διάλυση Σωματείου

 1. Η διάλυση του Σωματείου, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Για να ληφθεί απόφαση για την διάλυση του Σωματείου χρειάζεται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
 2. Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, η περιουσία του περιέρχεται σε συλλόγους με ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με το παρόν σωματείο.

 

Άρθρο 27: Σφραγίδα

 Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλού σχήματος, στην οποία αναγράφονται κυκλικά η επωνυμία του και το έτος ιδρύσεώς του.

 

Άρθρο 28:

 Κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό ή τον κανονισμό του σωματείου, ρυθμίζεται από την ΓΣ, με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων των κειμένων νόμων.

 

Άρθρο 29: Ειδικές Επιτροπές

 Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του σωματείου, το ΔΣ μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη ή μη του σωματείου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του ΔΣ.

 

Άρθρο 30: Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι το βιβλίο των μελών του και το βιβλίο των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ, καθώς και κάθε άλλο βιβλίο ή αρχείο που τα μέλη του κρίνουν απαραίτητο για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του.

 

Άρθρο 31: Τελική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 31 άρθρα, εγκρίνεται σήμερα ομόφωνα από τα Ιδρυτικά Μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής.